AZ HSFB Notes: 2014 Season About To Kick Off, Two Teams Head To Vegas