Chaparral Football Coach Thomas Lewis, Jason Skoda